Årsplan for Bjønnes Barnehage 2017-18

VELKOMMEN til vår koselige, sentrumsnære barnehage. Vi holder til ved Bjønnes stadion og har stor utelekeplass med mye grøntareal og flotte turområder i nærmiljøet. Vi er en barnehage med fokus på OMSORG OG TRYGGHET og har god pedagogisk bemanning. 

KONTAKTINFORMASJON

Vårt telefonnummer er 37020010. Vi holder til på Bjønnes terrasse 5.

HVORDAN TILRETTELEGGER VI VÅRT ARBEIDE?

Vi bygger vårt arbeid på LOV OM BARNEHAGER, RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER FRA AUGUST 2017. ÅRSPLAN og VEDTEKTENE FOR BJØNNES BARNEHAGE. Årsplanen gir informasjon om den pedagogiske virksomheten og bygger på Rammeplanen. Den viser hva vi har fokus på og legges ut for et år av gangen. Rammeplanen inneholder 7 fagområder som gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Rammeplanen, årsplanen og månedsplaner er det arbeidsverktøyet som vi arbeider etter. Det er en kontinuerlig prosess gjennom hele året. Vi planlegger, vurderer og evaluerer planene fra måned til måned og sender ut informasjon sammen med månedsplaner og månedsbrev. Vi legger vekt på natur- og friluftsliv i vår barnehage. Vårt mål er at barna skal få gode naturopplevelser og lære om naturen gjennom LEK og tilrettelagte aktiviteter både i barnehagen og på turer og lære å verne om naturen. Barn lærer med hele kroppen og trenger "å gjøre" for å lære. 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

I barnehageloven §1 framgår det at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og er forankret i menneskerettighetene.

Behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles og som vi vil ha stort fokus på. 

Vi skal være med på å fremme demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Vi vil legge til rette for et opplegg som skal være allsidig, variert og tilpasset den enkelte og hele gruppen, og ha stort fokus på arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. OMSORG er en hovedpilar i arbeidet og vi ønsker å ha mye fokus på det for at barn kan kjenne seg TRYGGE og dermed trives og utvikle empati og nestekjærlighet for seg selv og andre.

LEK; LÆRING, SPRÅK OG KOMMUNIKASJON

Lek skal ha en sentral plass i barnehagen og den skal anerkjennes. Lek er nødvendig for at barn skal kunne utvikle seg tilfredsstillende. Barn lærer når de leker. De gjør sine erfaringer og lærer å planlegge, noe som er viktig for hvordan de skal få venner og skape gode relasjoner. Gjennom leken lærer de å løse ulike oppgaver og utfordringer de står foran i hverdagen og som de igjen tar med seg videre inn i skolen.

Når barn leker, lærer de å fordele oppgaver, forhandle, lytte og dele ideer. Når barn organiserer et prosjekt de har på gang i leken, er det viktig å kunne kommunisere med hverandre. Her tilegner de seg et godt og riktig SPRÅK i samspill med andre barn og voksne.

De lærer å sette ord på tankene sine. Dette gir god språktrening. I leken må barn tenke og huske samtidig og her lærer de noe om å oppfatte beskjeder, huske det de har hørt og gjerne formidle det videre. Her stiller barn som får tid til å leke, sterkt med tanke på leseopplæring siden. Gjennom leken utvikles et ordforråd, de forstår hva ordene betyr og kan settes sammen til setninger og etterhvert en tekst.

I leken får de øvd opp sin tålmodighet, evne til å ta iniativ, inngå kompromisser, noe som barn får god bruk for når de skal videre på skolen og ut i livet. Det er også nødvendig å kunne styre egne impulser i samspill med andre og kunne tilpasse seg til andre. Barn lærer noe om alt dette gjennom "å bare leke" og vi ønsker å ha mye fokus på det.

Språk og kommunikasjon påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Via dialog og samspill får barna kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape.

DANNING

Danning er en livslang prosess som skjer i samspill med omgivelsene og som vi vil støtte opp under. Barns prøvende og nysgjerrige holdning til omverdenen vil vi ivareta, og vi vil legge til rette for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap, samt fremme samhold og solidaritet. Vi vil ha fokus på felles verdier og normer, og tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

VENNSKAP OG FELLESSKAP

I sosialt samspill med andre utvikles ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir hvert enkelt barn en selvfølelse og de erfarer at de kan føle seg betydningsfulle sammen med andre barn og voksne. Vi vil ha fokus på å støtte opp den enkelte, samtidig som de må lære å ta hensyn til andres behov. Vi vil legge til rette for at barna kan delta og medvirke i hverdagen ut fra alder, erfaring, egne forutsetninger og behov.

SAMARBEID

Vi vil legge til rette for et nært samarbeide med hjemmet og god dialog med foreldrene til hvert enkelt barn, utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Foreldrene skal få medvirke til at barnet får en best mulig start og tilbud til sitt barn og føle seg trygge og ivaretatt. Vi vektlegger å ha kompetent personale som kan møte barn og foreldre på best mulig måte. Nye barn får komme på besøk i god tid før start. Vi bruker god tid når et barn starter i barnehagen og tilvenningen, for at alle skal bli godt kjent med hverandre, rutiner og det fysiske miljøet. Her legges grunnlaget for trygghet. Foreldrene medvirker til at nye barnet får en best mulig start.  

    Når barnet skal bytte gruppe, legger vi opp til en "myk" overgang slik at det skal kjenne seg trygg. Likedan når barnet skal over i skolen, forbereder vi de på det i god tid på det slik at det skal bli en forutsigbar og trygg overgang med nysgjerrighet og positive forventninger.   Vi samarbeider med aktuelle skoler og det blir sendt over en overgangsrapport i samarbeid med foreldrene. 

Daglig kontakt hvor vi utveksler daglige observasjoner. 

Foreldremøter og foreldresamtaler.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg.

RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER 

1. Kommunikasjon, språk og tekst. 2. Kropp, bevegelse, mat og helse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. 4. Natur, miljø og teknologi. 5. Antall rom og form. 6. Etikk, religion og filosofi. 7. Nærmiljø og samfunn.

Disse fagområdene gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver og er en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten. Disse veves inn i temaopplegg og dagligdagse aktiviteter.

Fagområdene blir tilpasset alder, modenhet, personlighet og hvordan det enkelte barn og gruppene utvikler seg gjennom året. De skal gi rom for undring, utforskning og skapende aktivitet.

Vår primæroppgave er å gi omsorg og nærhet, og sørge for at barn ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill og medvirkning.

HVEM ER VI SOM JOBBER I BJØNNES BARNEHAGE?

Tone Nordal, Eier og pedagogisk leder(småbarnsgruppa)

Berit Styrvold, Eier, styrer og pedagogisk leder(storebarnsgruppa)

Elisabeth Edelbauer, Eier og assistent (småbarnsgruppa)

Kristin Styrvold, Assistent (Storebarnsgruppa)

Lissbeth Jensen, Assistent (Storebarnsgruppa)

Lillian Paulsen, Fast vikar

VÅRT PERSONALE er opptatt av å fornye seg og ta til seg kunnskaper. Vi deltar jevnlig på kurs. Vi har gjennomført et kursopplegg i regi av Forebyggende tjenester i Arendal kommune med tittelen "8 temaer for godt samspill". Kurset skal bidra til å bevisstgjøre og ansvarliggjøre oss voksne på hva som er det mest grunnleggende å ha fokus på i samspill med barn.

GRUPPER.

Barnhagen har 18 plasser fordelt på to grupper: Småbarnsgruppa, 1år til ca 2 år hvor det er 6 plasser og 1 pedagogisk leder og 1 assistent. Storebarnsgruppa, ca 2-6 år hvor det er 12 plasser, 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.

DAGSRYTMEN

I barnehagen er det viktig å ha faste rutiner slik at store og små kan ha forutsigbarhet i hverdagen, og at foreldrene er informert om hva som skjer og når. Kjernetid er fra: 9.15-14.00. Gi beskjed dersom barnet ikke kan komme.

7.30: Barnehagen åpner. Dersom det er behov, åpner vi tidligere.

8.15: Frokost med niste. Kom i god tid slik at vi får et rolig måltid. 

8.45: Frilek

9.00: Vi deler oss i grupper

9.15: Kjernetid begynner. Samlingsstund. Tilrettelagte aktiviteter inne. Vi kler og går på tur på turdager. 

10.30: Håndvask

11.00: Formiddagsmat med niste. De får servert melk. 

11.30: Påkledning.

12.00: Frilek ute. Sovetid for de som trenger det.

14.00: Frukt/grønt- måltid. Frilek ute/inne

15.30: Spiser resten av nista

16.30: Barnehagen stenger. Vær ute i god tid.

På turdagene blir dagsrytmen noe annerledes. Vi pakker sekkene med mat, drikke og div. utstyr og spiser ute når vær og temperatur tillater det. Vær i barnehagen senest kl. 9.15.

Ta med niste til frokost og lunsj, frukt/bær eller grønnsak til felles fat. Vi holder melk. Av og til lager vi noe varmt og vi baker.

 

HENTE-OG BRINGESITUASJONENE

Ta kontakt med en ansatt i bringe- og hentesituasjonene. Det er her vi kan utveksle daglig informasjon om ditt barn.

Vi må få beskjed dersom det er andre som skal hente enn
det som er klarert.

 

SYKDOM

Et barn med feber skal være hjemme til det er feberfritt. Temperatur mer enn 37,5grader om morgenen og 38,0 på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Omgangssyke begrenses best ved at barnet holdes hjemme 48 timer etter siste utbrudd. Vi forholder oss til skriv fra Arendal kommune/ smittevernlegen.

TURER 

Fra barna er fylte 3 år tar vi de med på turer. Vi legger vekt på natur- og friluftsliv og legger opp til 1-2 turdager i uka. Vi ønsker å gi barna innsikt og kunnskap om naturen, dyr, fugler, småkryp og naturvett, samt å legge til rette for fysisk utfoldelse. Barna lærer å ta seg fram, mestre utflukter, oppøve kondisjon, ta vare på naturen, øve sansene, bruke fantasien, lage ting ute og øve opp observasjonsevnen. Turene blir tilpasset barnas alder og modenhet og vi lytter til barnas ønsker og behov. 

MÅL: Vi vil vekke nysgjerrigheten til barna og inspirere dem til å utforske naturen og bli glad i den. Hensikten er å gi barna INNSIKT, KUNNSKAPER OG FERDIGHETER.

Tur ute i skog og mark fremmer fysisk aktivitet og gir fysisk og psykisk styrke. Dette ønsker vi å prioritere i vår barnehage. Barn blir stimulert til å bruke seg selv på en fantastisk måte. De opplever noe nytt hver gang og kjeder seg ikke. Naturen har ubegrenset med energi å gi til oss. Vi starter med turer etter noe tilvenningstid i barnehagen om høsten. Vi har flotte turområder i vårt nærmiljø som vi benytter. Vi drar også avsted i maxitaxi til f.eks Hove, Stølsvika og andre turområder, og vi tar togtur til Nelaug.

Barna trenger fottøy som sitter godt på foten. Joggesko/vanntette sko er best. Ikke sandaler. Gummistøvler og regntøy er obligatorisk når det er fuktig vær/føre. Langbukser og vindtett yttertøy er bra når vi skal gå i skog og mark. På kalde dager kler vi oss med tynt ullundertøy, tjukke gensere, varme dresser og vintersko. GODE KLÆR OG GODT FOTTØY GJØR TUREN ENDA BEDRE.

VI 

- forsøker vi å ta hensyn til de spørsmål barna stiller i dag

- respekterer vi det som fanger interessen nå

- gir vi trygghet som er en forutsetning for at sansene kan åpne seg mot den store mysteriøse verden utenfor porten.

 

 DER ER EN SKOG

- som vi går inn i, løper i og klatrer i

- som vi lytter til, ser på, berører, lukter og smaker på.

NÅR VI GÅR, LØPER OG KLATRER, LÆRER VI å kjenne kroppen i de kraftige og de forsiktige steg og bevegelser

NÅR VI SER, LÆRER VI å skille former og farger fra hverandre, bjørkeblad fra eikeblad, skogstjerne fra hvitveis, gran fra furu. Vi kan telle bladets fliker og flekkene på marihøna.

NÅR VI LYTTER, LÆRER VI å skjelne lyder fra hverandre, suset i trekronene, svarttrostspill og hissig hakkespett.

NÅR VI BERØRER, LÆRER VI å skille mosens mykhet fra stritt gras, stikkende barnåler fra skjøre blomsterstilker.

NÅR VI LUKTER OG SMAKER, LÆRER VI å skille sure tyttebær og søte blåbær, bitter bark og stram kvae.

Så får alt sitt navn. Navnet får innhold og mening. I navnet skjuler det seg en lyd, en lukt, en form, en smak og minnet om berøring. Ordene er blitt begreper som er sanset og erfart. Vi har sett rikdommen og mangfoldet. Vi har telt og ordnet våre kongler, sommerfugler og sangerne på fuglebrettet. Hvor mange så vi i dag?

DETTE ER NOE VI ØNSKER AT BARNA SKAL LÆRE OM OG TA VARE PÅ. VI ØNSKER Å VERNE OM NATUREN FRA DE ER SMÅ. OG ALT DETTE FÅR BARN IGJENNOM DAGLIG LEK.

 

 VI SAMARBEIDER MED

Helsestasjonen, Avdeling forebyggende tjenester for barn, unge og foreldre, Barnehagekontoret, Barneverntjenesten, PPT og ABUP (ved behov) og Barneskolene.

Vi kan ta imot studenter som ønsker praksis. 

 

TRADISJONER

 * Høstfest hvor vi markerer høsten med at vi pynter til fest og lager god mat.

* Adventsfest. Denne festen er innledningen til adventstiden og juleforberedelser. Vi baker og pynter   til festen.

* Lucia. Vi besøker Plankemyra bo- og omsorgssenter og har Lucia-opptrinn. Vi baker og smaker sammen med beboerne. Småbarnsgruppa feirer Lucia i barnehagen. 

* Kirkevandring i Trefoldighetskirka.

* Nissefest med grøt. Vi kler oss i rødt.

* Fastelavn.

* Karneval. Vi kler oss ut, gjerne i forhold til et tema vi har jobbet med på forhånd. Vi lager varm      mat.

* Påskelunch. Vi baker og koser oss med god mat. Påskeharen kommer.

* 17. mai. Barnehagen markerer 17.mai i forveien i barnehagen med fest. Vi går i tog i nærmiljøet vårt. På selve dagen møtes barn og foreldre i byen hvor de går i tog sammen med andre barnehagebarn (barnetoget). Foreldrene har ansvar for dette.

* Sommerfest. Som en god avslutning på barnehageåret, arrangeres det sommerfest. Dette er en fin foreldre oppgave/medvirkning.

* Bursdagsfeiring. Foreldrene tar med det som skal spises. 

 

ÅRETS TEMA for barnehageåret 2017-18:

LEKENS BETYDNING FOR BARNS UTVIKLING

VENNSKAP og INKLUDERING                                                                            

 ER DU FORNØYD- SI DET TIL ANDRE. ER DU MISFORNØYD- SI DET TIL OSS.

 VI HÅPER PÅ ET GODT BARNEHAGEÅR OG ØNSKER ET ÅPENT SAMARBEIDE!