Vedtekter for Bjønnes Barnehage 2016

1. Eierforhold.

Bjønnes Barnehage AS er en privateid barnehage og er godkjent av Arendal Kommune. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og retningslinjer fastsatt av utdanningsdirektoratet og barnehagens planer.

2. Formål.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring od danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barnet med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen, skal samarbeidsutvalget for den enkelte barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

3. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg
Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte og et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre/foresatte og ansatte og styrer. Styrer har møte og uttalerett og er sekretær. Samarbeidsutvalget velges for et år av gangen.
Barns medvirkning: Barna har rett til å komme med sine synspunkter for barnehagens daglige virksomhet.

4. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i forhold til Forvaltningsloven fra §§ 13-13f jmf Lov om barnehage § 20 og også opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten i følge Barnehageloven §§ 21 og 22.

5. Politiattest
Alle ansatte som jobber i barnehagen og oppholder seg der regelmessig skal legge frem tilfredsstillende politiattest (§19 i Barnehageloven).

6. Opptak og oppsigelsesfrist
Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn i samsvar med Lov om barnehager § 12 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Opptak av barn regnes som et enkeltvedtak og kan etter Forvaltningsloven § 28 påklages. Kommunalt klageutvalg er klageinstans.
Barnehagen foretar hovedopptak hvert år. Søknadsfrist er 1. mars, men barnehageplass kan søkes hele året. Avslag kan påklages til barnehagen på egne skjema. Klagefrist er 3 uker.
Barn som er tildelt barnehageplass beholder plassen ut juli måned det året barnet begynner på skolen eller til oppsigelse skjer fra en av partene. Gjensidig oppsigelse er to måneder fra 1. i hver måned. Ved oppsigelse etter 31.mars, betales det ut barnehageåret.

7. Opptakskriterier
Barn med rett til plass etter Barnehageloven § 13. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter Barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med Barnehageloven § 12a med forskrifter.

Blant søkere med rett til plass etter Barnehageloven § 12a prioriteres søkere etter følgende kriterier:
- 5-åringer
- Søsken til barn som allerede har plass
- Barn fra familie med alvorlig sykdom
- Barn fra nabokommune
Det gjøres en total vurdering med hensyn til gruppesammensetning og aldersfordeling.

Barn uten rett til plass, etter Barnehageloven § 12a, i opptaksåret er:
- Søknad om plass som er mottatt etter 1. mars i opptaksåret.
- Barn som fyller 1 år etter 31. august i opptaksåret.

8. Foreldrebetaling.
Betalingen skjer forskuddsvis per 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Dersom betalingsfristen ikke overholdes, gis to skriftlige advarsler før tap av barnehageplass. Endring ang foreldrebetaling meddeles foreldrene 3 måneder i forveien.

9. Leke- og oppholdsareal.
Areal innendørs: For barn over tre år: 4 m2 og 5,3 for barn under tre år, som er veiledende arealnorm.
Areal utendørs: ca 6 ganger så stort som innendørs leke- og oppholdsareal.

10. Åpningstider.
Ordinær åpningstid er: 7.30-16.30. Full plass er 45 timer i uken. Dvs 9 timer per dag.
Hentes barnet etter stengetid påløper et gebyr på 200 kr. Det er stengt hele juli, julaften, romjulen, nyttårsaften, mandag, tirsdag, onsdag før skjærtorsdag. Planleggingsdager legges til disse dagene. Barnehagen holder stengt i ekstremvær når det er uforsvarlig for både barn og ansatte å ta seg frem/komme inn eller oppholde seg i barnehagen. Dette gjelder også ved ekstreme sykdomstilfeller og lignende blant de ansatte.

11. Bemanning.
Barnehagen her tre pedagogisk ledere som ivaretar styrerfunksjonen og det pedagogiske ansvaret. I tillegg er det tre assistenter. Vikarordning.

12. Intern kontroll.
Det er utarbeidet HMS-system som skal ivareta barn og voksnes fysiske og psykiske miljø i.h.t internkontrollforskriften.

13. Forsikring
Barn og ansatte er forsikret i If Skadeforsikring.

14. Vedtekter.
Vedtektene fastsettes og endres av eier. Endelige vedtekter framlegges for kommunen.

15. Helsetilsyn.
I henhold til Lov om barnehager § 23 står barnehagen under tilsyn av helsemyndighetene. ”Erklæring om helsetilstand” fylles ut av foreldrene ved oppstart og leveres til barnehagen.